Θερμοπύλες

Τιμή σ' εκείνους όπου στην ζωή των
όρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες.
Ποτέ από το χρέος μη κινούντες·
δίκαιοι κ' ίσιοι σ' όλες των τες πράξεις,
αλλά με λύπη κιόλας κ' ευσπλαχνία·
γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι, κι όταν
είναι πτωχοί, πάλ' εις μικρόν γενναίοι,
πάλι συντρέχοντες όσο μπορούνε·
πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες,
πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους.

Και περισσότερη τιμή τους πρέπει
όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν)
πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος,
κ' οι Μήδοι επι τέλους θα διαβούνε.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1903)

[ English translation ]

Notes:

In 480 BC, Xerxes led the Persians (Medes) and invaded Greece. The Spartan king Leonidas, in charge of 7000 Greeks, was ordered to cut the advance of the Persian army at Thermopylae (in central Greece), a narrow strip of land between the sea and impassable mountains. The Persian army, 250,000 strong, attacked twice and was forced to retreat, due to the fact that the passage was so narrow that they could not fully deploy their force. However, an avaricious local farmer, Ephialtes, led a force of Persian infantry through a mountain passage and next morning they appeared behind the Greek lines. Leonidas ordered the rest of the army withdraw, and held the passage with 300 Spartans. As a true Spartan, he chose death over retreat; all 300 Spartans, including Leonidas, died, but held the Persians long enough to ensure the safe withdrawal of the rest of the Greek army.


Back to [ Cavafy ]